August 2001 der Bauplatz
August2001_Bauplatz

Am Januar 2002 gings dann mit dem Fundament los

Januar2002

Ende Januar wars dann auch schon fertig

fundament ist fertig

februar 2002
februar2002

März 2002
märz
April
april
april

Mai 2002

mai

Juni 2002

Juni 2002